5f4ab3fe3e6e7_1598731262_news_main_gallery

בשורה מבי"ד רבני חב"ד: תעודות פיקוח על מקוואות חב"ד בארץ

'מרכז מקוואות חב"ד' פותח בהנפקת 'תעודות פיקוח' על מקוואות חב"ד ברחבי הארץ, שמחוץ לקהילות אנ"ש (שבהן המקווה באחריות הרב מרא דאתרא) • המקוואות העומדים בקריטריונים יקבלו את התעודה, וזו תאפשר לציבור לדעת כי המקווה עומד בסטנדרטים גבוהים של הידורי כשרות • 60 מקוואות יקבלו את התעודה בשלב הראשון

אחרי פעילות ענפה בשנים האחרונות של סיורי פיקוח, הדרכה בבנייה ומעורבות בתפעול מקוואות חב"ד ברחבי הארץ – בית-דין רבני חב"ד משיק מיזם של הנפקת תעודות פיקוח על מקוואות חב"ד, מטעם 'מרכז מקוואות חב"ד' הפועל מטעמו.

המקוואות הזכאים לתעודה הם אלה העומדים בקריטריונים שנקבעו על-ידי בית הדין ל'מרכז מקוואות חב"ד', והתעודה משמשת עדות לציבור המשתמשים כי מקווה זה מהודר בתכלית, על-פי כל דקדוקי רבותינו נשיאינו.

'מרכז מקוואות חב"ד' עוסק בשנים האחרונות באינטנסיביות בפיקוח, הדרכה וסיוע למקוואות חב"ד ברחבי הארץ, וזוכה להערכה גדולה בקרב כל העוסקים בתחום המקוואות. כל מי שבונה כיום מקווה חב"ד פונה אל 'מרכז מקוואות חב"ד' לבקש את הדרכתו, סיועו ופיקוחו, וכך גם מקוואות חב"ד הקיימים, הנעזרים במרכז לצורך פיקוח שוטף וטיפול בבעיות שמתעוררות.

גם בקרב מומחי מקוואות מחוגים אחרים זוכה 'מרכז מקוואות חב"ד' להערכה רבה, על הידע ההלכתי והמומחיות המקצועית של אנשיו. מאות מקוואות, בעשרות ערים ויישובים ברחבי הארץ, טופלו על-ידי המרכז בשנים האחרונות.

ההחלטה להנפיק תעודות פיקוח באה בעקבות פניות חוזרות ונשנות של ציבור המשתמשים הפונים אל המרכז בשאלות על רמת הכשרות וההידורים במקווה זה או אחר. עתה יוכל כל אחד לדעת כי מקווה שקיבל את תעודת הפיקוח עומד בסטנדרטים גבוהים של הידורי כשרות, והוא מפוקח מטעם 'מרכז מקוואות חב"ד' שע"י בי"ד רבני חב"ד.

הרב חיים-אליהו גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד רמת בית שמש ג' ומנהל 'מרכז מקוואות חב"ד', מבהיר כי תעודות הפיקוח נועדו עבור מקוואות חב"ד ברחבי הארץ, שמחוץ לקהילות חב"ד. "במקומות שבהם יש רב חב"די, כגון בריכוזי אנ"ש וכיוצא בזה, המפקח באופן קבוע על המקווה, הידור המקווה הוא כמובן באחריותו", אומר הרב.

לדבריו, בית הדין קבע קריטריונים לזכאות לתעודות, והמרכזיים שבהם הם – סיור פיקוח כללי במקווה, החלפת מי הגשמים באוצר התחתון (בור חב"ד) לפחות אחת לשנתיים, ביצוע תיקונים הלכתיים במידה שנדרשו.

עוד הוא מציין כי במקווה חדש, המצוי בבניה, יש תהליך נוסף של פיקוח, הנעשה בשלבי הבנייה השונים, כדי להבטיח שהבנייה נעשית עם כל ההידורים.

"מובן שכל הצעדים וההנחיות של המרכז", מחדד הרב חיים-אליהו, "נעשים על-פי הוראות בית הדין, ובראשם מו"ר אבי הרב גלוכובסקי שליט"א והרב אברהם-מיכאל הלפרין שליט"א, האמונים על פיקוח המרכז מטעם בית הדין".

האם יש עלות לתעודה?

הרב גלוכובסקי אומר כי תעודת הפיקוח ניתנת ללא תשלום. גם ביקורי הרבנים והסיורים במקוואות השונים ברחבי הארץ הם שירות לציבור אנ"ש והשלוחים, ללא עלות. "אבל אם מדובר במקווה המצריך ביקורים נוספים, כגון פרויקט בבנייה, שיפוץ, או כשנדרשים תיקונים הלכתיים, כאן יש עלויות. גם שירות החלפת מי גשמים על-ידי צוות המרכז כרוך בתשלום", הוא מבהיר.

האם יש תאריך תפוגה לתעודה?

"תוקף התעודה הוא עד לשנתיים מיום נתינתה. התוקף מצוין על התעודה עצמה ובאתר שיעלה לאוויר בזמן הקרוב. חידוש התעודה יתבצע אחרי מילוי מחודש של מי גשמים במקווה וביקור הרבנים במקום".
מה צריך לעשות מי שיש לו מקווה חב"ד והוא מעוניין בתעודת פיקוח?

"עליו ליצור קשר עם מזכירות 'מרכז מקוואות חב"ד' בטלפון 08-9477701 או במייל: Office@Mikvaot.co.il, ואנחנו נבדוק את הבקשה ונעניק את התעודה לכל מקווה שעומד בקריטריונים שנקבעו".

כמה מקוואות חב"ד כבר זכאים לתעודה?

"יש מעל 60 מקוואות חב"ד ברחבי הארץ הזכאים לתעודה, ויקבלו אותה בשבועות הקרובים". מקוואות נוספים ייבדקו על-פי הפניות שיתקבלו".