תקנון

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של מרכז מקוואות חב"ד שע”י עמותת ועד חסידי חב"ד רחובות (ע”ר) 580010981, עמותה ללא כוונת רווח (להלן: העמותה)

אנו מודים לך על נכונותך לתרום. תרומתך תשמש לקידום מטרות וחזון העמותה ותסייע בהגשמתן.

מתן תרומה מהווה מתן הסכמה לאמור בתנאים המפורטים כדלקמן:

עמותת ועד חסידי חב"ד מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילותה, לפי שיקול דעתה ובהתאם למטרות העמותה.

בעת מתן תרומה, תועברו למערכת התשלומים המאובטחת של “קארדקום” המאובטחת במנגנון העומד בתקן DSS PCI העולמי.

הגבלת פרטיות: עמותת ועד חסידי חב"ד מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג’.

אספקת השירות: לאחר סיום ההרשמה והתרומה, תשלח לתורם הודעת אישור למייל על התרומה.

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

עמותת ועד חסידי חב"ד נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, עמותת ועד חסידי חב"ד לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לתורם ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.

התורם מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ואולם, במידה והתורם הנו קטין (מתחת לגיל 18 ) או הינו פסול דין ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

מדיניות ביטול עסקה:

תורם רשאי לפנות לעמותת ועד חסידי חב"ד באמצעות הדואר האלקטרוני mikvaot770@gmail.com בבקשה לביטול התרומה בתוך 14 ימי עסקים מיום שתרם. עמותת ועד חסידי חב"ד תבטל את החיוב בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את עמותת ועד חסידי חב"ד בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם בעמלה כאמור.

ידוע לתורם כי הפרטים ישמשו את עמותת ועד חסידי חב"ד לצורך משלוח עדכונים מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, אלא אם הודיע התורם על אי רצונו לקבל דיוור זה.
עמותת ועד חסידי חב"ד תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדינים הרלוונטיים.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

התרומות לעמותת ועד חסידי חב"ד מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
העמותה רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת

.
הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים גם יחד. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לתרום באמצעות אתר אינטרנט זה.