ציטוטים מאגרות הרבי אודות מקוואות

הברכות שבדבר

זרעא חיא וקימא
"וגדול זכות מצוה זו אשר מקוה ישראל ה' לברך את כל העוסקים בזה בזרעא חיא וקימא ולקרב ישועה הכללית של כלל ישראל".

נחת מהילדים
ויהי רצון מהשי"ת אשר כל המתעסקים והמשתתפים במצוה רבה זו, ישפיע להם השי"ת את כל המצטרך לכל אחד ואחד לפי ענינו ובפרט בריבוי נחת וענג מילידיהם שיחיו בכל הפרטים.

בני חיי מזוני רויחי ובכל המצטרך
"בשמירת טהרת המשפחה תלוי לא רק הקיום הרוחני, אלא גם הקיום הגשמי של הפרט ושל הכלל. בשל כך, נחיצות קיומו של מקוה כשר בכל אזור יהודי, שיתן לכל אשה יהודי' את האפשרות לשמור טהרת המשפחה ללא קשיים מיותרים, אינה מוטלת בספק, ושום קשיים לא צריכים לעצור את הבני' של מקוה. כמובן שיש חשיבות הכי גדולה שהמקוה יבנה כמה שיותר מוקדם, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, ומדי גדולה היא האחריות לדחי' אפילו לזמן קצר.

לכן הנני פונה בבקשתי לכל אלו שביכולתם לסייע בזה... להשתתף בהתלהבות הכי גדולה בהשגת האמצעים המתאימים לבניית המקוה... זכות המצוה הגדולה תעמוד לכל אחד ואחת המשתתפים בזה, להתברך מהשם יתברך בכל המצטרך להם בבני חיי ומזוני רוויחי".

הכנה לגאולה
"ויהי רצון אשר יצליחו כל המשתדלים להרבות הטהרה בישראל, והרי הובטחו הבא לטהר מסייעין אותו. וטהרה מביאה לידי קדושה חסידות וכו' – עדי לקיום היעוד וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם גו' אטהר אתכם, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".