ציטוטים מאגרות הרבי אודות מקוואות

הידור המקווה

"ואם בכל המצות ההידור ענין גדול הוא, עאכו"כ בנוגע למקוה שיש צורך להדר ככל האפשרי, שהרי קיום מצוה זו – נוגע ומשפיע על הנולדים כו' היינו לדורות ולדורי דורות. ואם בכל התקופות כך, עאכו"כ בדורנו דור יתום, ועד שיש כמה שנמנעים לדבר עד"ז מטעמים שונים ומשונים – שלכן החובה עוד יותר גדולה לפרסם גודל ההכרח שבענין טהרת המשפחה וכו'... ויהי רצון שתהי' הפתיחה בשעה טובה ומוצלחת, ותמלא המקוה תפקידה בשלימות – להפיץ קיום מצות הטהרה..."

"נהניתי מתיאור המקוה שבמכתב כת"ר ובפרט ע"פ דברי התשב"ץ הובא בכ"מ שבמקוה יש להשתדל לצאת ידי חובת כל הדיעות"

"נעם לי לקרות בו מתיקון המקוה על צד ההידור, וכידוע דברי התשב"ץ אשר בענין המקוה צריכים להדר ולצאת ידי כל הדיעות, ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים בטהרת ישראל ועי"ז מקרבים את הגאולה וכמבואר סוף סוטה, טהרה מביאה כו' וכמ"ש וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'".

"בנועם קבלתי הודעתם ע"ד פעולתם בקודש, בענין מקוה טהרה בשכונתם... ויהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח להתחיל הבנין בפועל ולשכללו שכלול עמתי, שתהי' המקוה מהודרה "לצאת ידי כל הפוסקים ואפילו היחידים להחמיר כדעותיהם" – וכידועה הוראת התשב"ץ (סיק יז)... ותתרבה הטהרה בישראל טהרת המשפחה וטהרת היחיד, טהרת הגוף וטהרת הנשמה, טהרת הפעולות וטהרת הדעות, ובימיהם ובימינו יקוים היעוד טהרה מביאה כו' אלי' הנביא (סוף סוטה) מבשר גאולתנו האמתית ע"י משיח צדקנו... אמר הכתוב חבר אני לכל אשר יראוך גו' ופי' השל"ה (סו, א) בכל מקום שאדם רואה חבורה קדישא יתחבר להם, כגון חבורה . . . הקונים איזה מצוה כו'. ומצורפת בזה המחאה – השתתפותי במגבית לבנין משוכלל האמור".

"ת"ח ת"ח על מכתבו מבשר טוב בטוב האמיתי כמרז"ל טוב לשמים וטוב לבריות, אודות התחלת יציקת עמודי היסוד של המקוה, ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בזריזות הדרושה מתאים לגודל וערך הבנין... כן ילך הדבר ויתקדם נוסף על ההידור בגוף המקוה שהוא העיקר".

"ובודאי אשר כל חובבי תורה ומצות אין זקוקים לביאור גודל הענין וחשיבותו, ומה לנו הוכחה גדולה מפסק דין הידוע, אשר מוכרים ספר תורה לצרכי בנין מקוה טהרה. ולא נצרכה אלא להעדפה ולזריזות בעזר... אשר גם בה יש מעין הצדקה ועשיית חסד המבואר באגה"ק... וידוע עד כמה הפליגו רז"ל בענין זה אפילו בקדימת יום אחד... וביחוד בדורנו עקבתא דמשיחא אשר מתקרב קץ גלותנו"

"וגודל הזכות שבענין כלל אין לשער. וכל מי שרק יכול לעשות בזה עליו להחשיב זאת כענין של הצלחה שמסבבים אותו מלמעלה שהוא יוכל לעשות בְּענין של הצלת עדת יהודים שלימה, להביא אליהם טהרה שהיא גם מקרבת את הגאולה".