ציטוטים מאגרות הרבי אודות מקוואות

השתתפות הרבי במקוואות

"הגיעתני בקשה שבונים מקוה... וחסר הסיום... נכון במאד שיתנו להם סך הנ"ל, כמובן שישתמשו בו באופן היותר מתאים, ובודאי מנחם מהרב מיקטרינוסלב יקח זה על עצמו..."

"הגיעתני בקשה שבונים מקוה... וחסר הסיום... נכון "בנועם נודעתי... מעסקנותם הטובה בכלל ובפרט בעסק מצוה גדולה היא בנין מקוה במחנם... ובטח למותר להאריך בגודל ערך ענין זה, אשר נוסף שזהו אחת מהמצות העיקריות שבתורתנו הקדושה, הנה טהרת המשפחה טכח ענינים הקשורים בזה הוא אחד מעמודי התוך, שבזכותם ועל ידם יש בכח עם ישראל לסבול את כל קושי ועול הגלות ולהיות בריאים בגופם ובנשמתם... הרי ההקדם בבנין המקוה ביפי' והתעמולה שישתדלו בקיום מצוה זו מוכרח ביותר, וכל טרחה כדאית בשביל להביא הענין לידי גמר טוב ולהקדימו עד כמה שאפשר, ומדתו של הקב"ה הרי היא מדה כנגד מדה אבל בתוספת, ובתוספת מרובה על העיקר.
ויהי רצון מהשי"ת אשר כל המתעסקים והמשתתפים במצוה רבה זו, ישפיע להם השי"ת את כל המצטרך לכל אחד ואחד לפי ענינו ובפרט בריבוי נחת וענג מילידיהם שיחיו בכל הפרטים. בתור השתתפותי גם אני במצוה רבה זו, הנני מסגיר פה המחאה – טשעק – ע"ס ח"י שקל.
ויהי רצון אשר יעלה בידם לאסוף כמה וכמה פעמים ככה ולגמור המקוה בהקדם היותר אפשרי ולהרבות הקדושה והטהרה בכל מקום ומקום בעזר השי"ת עליהם".

"שמח אני לצרף בזה המחאה... לבנין המקוה שלהם ושכלולה – שכלולה כוונתי לצאת גם דיעות המהדרין... ויה"ר מהשי"ת אשר חפץ ה' בידם יצליח להמשיך טהרה בעולם שנה נפש ותהי' זה הקדמה והכנה קרובה לגאולת כלל ישראל גאולה השלימה והאמיתית"

""לגודל חשיבות הענין הנה גם מצדי אשתדל בזה באיזה סכום... "

"כמדומה שמאז כתב שהוצאות הכרוכות בענין המקוה הוא לערך חמש מאות דולר, ומכן הנני בעזה"י להשיג הלואה על סכום זה... ואפשר באופן כזה יקל עליו לעורר את נקודת היהדות אשר בלב כאו"א מישראל, בכדי להביא בפועל ענין טהרת בני ישראל שהוא ג"כ הכנה לקיום היעוד וזרקתי עליכם מים טהורים, ויה"ר שיהי' בהקדם ובשלימות".

"חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך מצורף בזה המחאה עכ"פ השתתפות סמלית... ויהי רצון שיצליחו בעבודה הכי נעלית טהרת עם ישראל, לברך על המוגמר בקרוב ממש, ולהרבות הטהרה ותוצאותי'"