ציטוטים מאגרות הרבי אודות מקוואות

יופי המקווה

"ובודאי יהי' כ"ז יפה בנוגע לרהיטים, כתלים וכו' (שגם בזה תהי' מהודרת ונאה בערך כל המקואות אשר בעיר). ועוד עיקר – הזריזות (בהבני' וכו') הכי אפשרית. וזכות הרבים מסייעת".

"בהנוגע לבנין המקוה, אם נעשית באופן שתשא חן גם בעיני הנשים, היינו על פי פשוט שתהי' נקי' ועאכו"כ סניטרי וגם יפה, לכה"פ כפי האפשרית... כי אף שלכאורה כ"ז ענינים חיצונים הם, אבל בדורנו זה נוגע גם לענין הפנימי ולעיקר הדבר".

"ידוע גודל הענין וחשיבותו, וכמו ששמעתי כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עד כמה הקפידו רבותנו נשיאינו, שיהיו השיפורים במדה הכי גדולה [ושפיטא שאין המדובר בשיפורים הנוגעים ע"פ דין, דמאי קמ"ל, כ"א הכוונה לשיפורים חיצונים אלו שמושכים את לב [...] דהאדם, ולאו מכללא איתמר אלא בפירוש איתמר מכ"ק מו"ח אדמו"ר שלזה נתכוונו]. אלא שפשוט גם שצ"ל הבני' עם כל ההדורים גם ע"פ דין וכידוע דברי התשב"ץ שבמקוה צריכים לצאת ידי כל הדיעות בזה".