ציטוטים מאגרות הרבי אודות מקוואות

מקווה חב"ד

"צריכה המקוה להעשות בהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, כיוון שהוא הפוסק שלנו".

"נבהלת לקרות הנדפס שם בנוגע לתקנת מקוה ע"ג מקוה דהאוצר, תקון שהוא מקדוש ישראל ותפארתו הוא כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב (אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שמסר נפשו הק' על ענין המקואות כידוע לכל באי מדינתנו מלפנים... וכל היודע בטיב מקואות יבין כמה מעלות במקוה ע"ג האוצר...".

"שמחתי במאד להודע אשר... סודרה המקוה כפי הוראות כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, וזוהי עוד ראי' ומופת מוחשי אז מען גייט מיטן אמת [כשהולכים עם אמת] ותקיפות המתאימה, איז פאר דעם אמת ווערען אלע בטל [לפני האמת כולם בטלים], ומתקיימת הבטחת כ"ק אדמו"ר הזקן אשר ההולכים בעקבותיו יצליחו בעבודתם בתורה ומצות".

"ברור, אשר ענין מקוה נעלה הוא ביותר וביותר... ולהעיר ולהאיר עד כמה התענינו בזה רבותינו נשיאנו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונפלא הענין – שאפילו אלו מהם שמכמה טעמים לא רצו לפסוק דינים ועד כדי כך, אפילו כשהי' הכרח לפסוק דין, מסרו הנוסח לרב שיאמר הוא שכך הוא הדין, יצאו מכלל זה עניני מקוה טהרה, שהתענינו בזה בתשומת לב מיוחדה, שלחו שו"ת, הוראות מפורטות וכו' וכו'. וע"ד הדרוש והרמז והסוד הרי שייכות בין שני הענינים – כי חינוך על טהרת הקודש בהצלחה, ענין הכי עיקרי בזה, לידת הולד בטהרה ובקדושה. וק"ל".

"וחבל אשר באנ"ש אין תוקף מעין זה כלל וכלל ואפילו אחרי הוראה בזה גופא על תוקף שצ"ל אצל יהודי בהתקרבותו לאיש הטוב בעיניו ועאכו"כ לרבי ונשיא שלו זצ"ל... ובכל זה אינו פועל לעשות כל מה שיכולים בכדי שיהי' לפ"ד איש שברור כשמש שהי' איש אלקי – פי' שהי' לו שכל אלקי, ונתקבל ע"י עשיריות אלפים מישראל למורה דרך בתורה ומצוה בכל הפרטים..."