ציטוטים מאגרות הרבי אודות מקוואות

עידוד וזירוז לבניית מקוואות

"הנה לפלא ותמי' דבר במאד וביותר, כי אם בעיר ואם בישראל אין מקוה . . . הרי כל ישראל ערבים זב"ז... ומה שכותב שקשה לעשות שם מקוה, הנה תמיהני, איך אפשר לכתוב כזה, כיון שידוע שהתורה היא נצחית ולא רק בכל זמן אלא גם בכל מקום, ובמילא גם בנ"י ב... מחוייבים בכל מצותי', וידוע שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחן, א"כ הרי פשוט שיש לעשות שם מקוה, ואין הדבר תלוי אלא באדם בר פועל שירצה לעשות בזה . . . מובטחני שבאם ירצו באמת לתקן מקוה... הרי גם על אתר ימצאו עוזרים לזה..."

"קבלתי מכתבו בו כותב ע"ד התיסדות ועד טהרת המשפחה... לבנין מקוה כשרה, ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני מחנם שיחיו. בשמחה הנני ממלא בקשתו... ובודאי בהשתדלות הנכונה יעזרם השי"ת להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי".

"בידיעות ע"ד פעולתם בקדש טהרת עם קדוש, בנין המקוה בשכונתם... נעם לי לקבל הודעתם... אשר הולך הבנין ונבנה. ויהי רצון... יהי' גם בהאמור הולך ומוסיף מיום ליום, וכל אותם שזכו להתחיל במצוה רבה יברכו על המוגמר. ויהי רצון שיהי' זה בקרוב ממש בעגלא דידן..."

"בבשורה הטובה אשר מתקרב זמן גמר הבנין של מקוה טהרה אשר בשכונתם... ויהי רצון אשר יוגמר הבנין בפועל ממש, ומתוך הרחבה, מתאים לדרישת הדבר, ותתרבה הטהרה בישראל..."

"בהתענינות גדולה ובשמחה קבלתי הידיעה... נתעוררו... להקים מקוה חדשה... ואחתום באיחולי לבבי אשר בקרוב ממש יברכו על המוגמר".

"ובטח יכירו וידעו כי הוא ענין של פקוח נפש וגוף ממש, ואשר יש להזדרז בבנין המקוה בכל האפשרות מבלי לדחות אותו כלל וכלל. ואין שום ספק וספק ספיקא שבאם רק יגשו לדבר מתוך רצון כביר לעשות את כל האפשר בידם, אשר ה' יהי' בעזרם להוציא כוונתם מן הכח אל הפועל.

"מצער היא – בנוגע לענין המקוה. ונצטערתי במאד על מה שמתעכב הדבר, וכידוע שענין טהרת המשפחה, הרי אין זה ענין ומצוה פרטית, כ"א נוגע למהות וחיי הילדים הנולדים, וכן ג"כ משפיע על מהות וציור הכללי של הבעל ואשתו... וידוע ג"כ מה שפסקו אפילו האחרונים וגם מבין העולמ'שע אשר מותר למכור בית הכנסת בשביל לסדר ענין של מקוה... ולא באתי אל לזרז על הענין..."